Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för KW Däckdepås tjänster och produkter, därmed inkluderas även wheelbox.se ett varumärke drivet av KW Däckdepå AB, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och KW Däckdepå.

2. Beställning

2.1 För att en beställning skall vara bindande för KW Däckdepå, måste beställningen skriftligen bekräftas av KW Däckdepå före genomförd tjänst. Detta innebär bland annat att om tjänst upphört eller produkt i KW Däckdepås sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är KW Däckdepå ej skyldig att tillhandahålla sådan tjänst eller produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan. KW Däckdepå äger rätten att avstå uppdrag att utföra tjänst om man anser kundens produkt ej är möjlig att genomföra KW Däckdepås tjänster på. KW Däckdepås har i varje enskilt fall rätten att granska kundens produkt innan avtal om genomförande görs, så även rätten att addera till tjänster för att uppnå ett fullgott resultat på KW Däckdepås tjänst, kunden skall alltid informeras av KW Däckdepå om sådana fall föreligger.

2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån KW Däckdepås lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos KW Däckdepå. Ansvar för produkten övergår till kunden vid mottagandet av produkten.

3.2 KW Däckdepå ombesörjer transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt. Om kunden ombesörjer transport skall kunden själv bekosta ev utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur) samt hanteringsavgift på 500 kronor.

3.4 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Kundservice via e-post kundservice@wheelbox.se. Dolda transportskador ber vi dig anmäla inom 7 dagar från mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt från mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom rimlig tid som är 1 månad från mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för tjänsten/produkten inte ersätts av KW Däckdepå.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till KW Däckdepå häva avtalet såvitt avser försenad leverans av tjänst/produkter om leverans-försening som beror på KW Däckdepå eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. KW Däckdepå åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning

5.1 På KW Däckdepås hemsida förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor. KW Däckdepå levererar endast inom Sverige och samtliga produkter säljs med 25% moms.

5.2 KW Däckdepå förbehåller sig rätten att när som helst justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då rätten att skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.3 Vid beställning från Wheelbox.se krävs ett registrerat kundnummer. Kundansökan gäller för bolag registrerade i Sverige. I samband med kundansökan görs en särskild kreditprövning efter vilken betalning kan ske mot faktura. KW Däckdepå utfärdar faktura på Leveransdagen.

5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har KW Däckdepå rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkter förblir KW Däckdepås egendom till dess de till fullo betalats.

8. Ångerrätt

8.1 Handlar du som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning. Ångerrätten gäller dock inte utförda tjänster.

9. Garanti

9.1 Våra tjänster utförs alltid med två års garanti på utfört arbete. produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss.

10. Reklamation

10.1 Kund som önskar reklamera fel på beställd och utförd tjänst ska inom en vecka eller så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta KW Däckdepå via kundservice på e-post kundservice@wheelbox.se. 10.2 Om KW Däckdepå konstaterat att det är fråga om en felaktig utförd tjänst, och att felet inte beror under någon omständighet på Kunden, ska KW Däckdepå på egen bekostnad avhjälpa felet på den utförda tjänsten. KW Däckdepå står för returfrakten vid giltiga reklamationer.

11. Ansvar för fel

11.1 KW Däckdepå är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel på tjänsten som består i att den inte uppfyller avtalad kvalité.

11.2 KW Däckdepås ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

11.3 KW Däckdepås ansvar omfattar inte:

  • fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
  • fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med KW Däckdepås instruktioner;
  • fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår genom försummelse av kunden, eller genom andra omständigheter utom KW Däckdepås kontroll

12. Ansvarsbegränsning

12.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för KW Däckdepå enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den tjänst eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

12.2 KW Däckdepå ansvar omfattar endast direkta förluster. KW Däckdepås ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller förlorad möjlighet att bruka sitt fordon, och ej heller skador som KW Däckdepå inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

12.3 Transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är KW Däckdepå fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

13. Personuppgifter

Se integritetspolicy för Klintberg & Way Group.

14. Skiljedom eller tvist

14.1 Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

15. Copyright

15.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som KW Däckdepås. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om tjänster/ produkter gällande bl.a. tjänstens utförande, produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från KW Däckdepå.

16. Förändring av allmänna villkor

16.1 KW Däckdepå förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande allmänna villkor.